Just another WordPress.com site

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนการสอน

จุดประสงค์การเรียนการสอน

ความหมายของจุดประสงค์การเรียนการสอน

จุดประสงค์การเรียนการสอน คือข้อความที่ระบุคุณลักษณะการเรียนรู้และความสามารถที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องหรือบทหนึ่งๆแล้ว

ความสำคัญของจุดประสงค์การเรียนการสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่ได้แนวทางมาจากความคิดรวบยอดการเรียนการสอน ดังนั้นจุดประสงค์การเรียนการสอนจึงมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน

ลักษณะของจุดประสงค์การเรียนการสอน

แบ่งได้เป็น  2  ระดับ  คือ

1.  จุดประสงค์ทั่วไป  เป็นจุดประสงค์ที่มีความหมายกว้างไม่เฉพาะเจาะจง และเป็น

จุดประสงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้ง เช่น เพื่อให้มีนิสัยใฝ่หาความรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมไทย

2.   จุดประสงค์เฉพาะ  เป็นจุดประสงค์ที่มีเฉพาะเจาะจง และเป็นจุดที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้ง  เช่น นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งได้ นักเรียนสามารถวาดภาพได้จุดประสงค์เฉพาะจะชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการจากการศึกษาอย่างเจาะจงและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรง นอกจากนี้ จุดประสงค์ยังอาจแบ่งได้ตามลักษณะการเรียนรู้ได้เป็น  3  ด้าน ดังนี้

         ด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive  Domain)  หรือด้านสติปัญญา  หรือด้านความรู้และการคิดประกอบด้วยความรู้ความจำเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ การนำเอาสิ่งที่เป็นความรู้ความจำไปทำความเข้าใจ  นำไปใช้  การใช้ความคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า

         ด้านทักษะพิสัย   (Psychomotor  Domain)  หรือด้านทักษะทางกาย  หรือด้านการปฏิบัติ  ประกอบด้วยทักษะการเคลื่อนไหว  และการใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  เช่น การเลียนแบบ การทำตามคำบอก การทำอย่างถูกต้องเหมาะสม การทำได้ถูกต้องหลายรูปแบบ การทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ

         ด้านจิตพิสัย  (Effective  Domain)  หรือด้านอารมณ์ – จิตใจ  ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม  เช่น  การเห็นคุณค่า  การรับรู้  การตอบสนอง และการสร้างคุณค่าในเรื่องที่ตนรับรู้นั้น  แล้วนำเอาสิ่งที่มีคุณค่านั้นมาจัดระบบและสร้างเป็นลักษณะนิสัย

ลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีดังนี้

1.  สอดคล้องกับจุดประสงค์ทั่วไปโดยแตกย่อยออกมาจากจุดประสงค์ทั่วไป และแสดงถึงรายการพฤติกรรมคาดหวังที่จะทำให้การเรียนรู้บรรลุตามที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์ทั่วไป

2.  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจบการเรียนรู้ในเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ

3.  การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   ผู้จัดการเรียนรู้ควรพิจารณาโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

3.1  ควรเขียนให้ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัยและจิตพิสัย  แต่การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านจิตพิสัยนั้นอาจทำได้ยากเพราะผู้สอนไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง  ในกรณีนี้ถ้าไม่สามารถเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  อาจเขียนเป็นจุดประสงค์เฉพาะ  เช่น  ใช้คำว่า  บอกคุณค่า  บอกประโยชน์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีความตระหนักหรือเห็นถึงคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ

3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องมีลักษณะชัดเจน  รัดกุม  ไม่คลุมเครือ  เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ตรงกัน  และสามารถสังเกตได้หรือวัดได้

3.3  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ คือ

1. สถานการณ์หรือเงื่อนไ หมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมานั้นภายใต้ข้อกำหนดหรือข้อแม้ หรือภายใต้สถานการณ์ที่ครูตั้งขึ้น

2. พฤติกรรมที่สังเกตได้ หมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกให้เห็นเป็นการกระทำเป็นพฤติกรรมที่ครูคาดหวัง คาดคะเนว่าภายหลังจากที่การสอนสิ้นสุดนักเรียนจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวนี้ออกมา

3. เกณฑ์หรือขอบเข หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกมาได้ภายใต้ขอบเขตเป็นที่ยอมรับได้ เป็นที่น่าพอใจ อาจจะเป็นทั้งของครูและนักเรียนซึ่งผู้สอนยอมรับว่า ได้ บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยแต่ละข้อจะต้องระบุพฤติกรรมที่คาดหวังเพียง 1 พฤติกรรมและควรพิจารณาเลือกคำกริยาที่แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังให้ถูกต้องตามระดับขั้นของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนดังกล่าวมาแล้ว

บางกรณีอาจจะเว้นการเขียนสถานการณ์ / เงื่อนไขไว้ในฐานะที่เข้าใจกัน  หากพิจารณา ว่าจุดประสงค์นั้นสมบูรณ์พอ  หรือไม่ระบุเกณฑ์ของพฤติกรรมโดยนำไปกำหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินแทน

Advertisements

2 responses

  1. สรุปงานสั้นมาก เพิ่มเติมใหม่นะครับ

    กันยายน 4, 2011 ที่ 3:31 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s